katharine@katharineedwards.com

1711 Fir Street 

Vancouver, BC V6J 5J9 

Cell: 604-722-5364   

© 2020 Katharine Edwards Soft Furnishings